KKết quả hoạch hoạt động TTHTCĐ xã Bình Dương tháng 6/2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH DƯƠNG

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––– 

     Bình Dương, ngày 30  tháng 06 năm 2019

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 6/2019

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 6/ 2019

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ; Uỷ ban nhân xã Bình Dương,                                Ngành Giáo dục – Đào tạoThị xã Đông Triều về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.

          - Tình hình chính trị, an ninh ổn định

          - Phần lớn nhân dân trong xã ngày càng có nhận thức đúng đắn trong việc học tập nhằm nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức xã hội, nâng cao sự hiểu biết về tiến bộ kỹ thuật để áp dụng trong lĩnh vực sản xuất. 

2. Khó khăn:

Bình Dương là một xã miền núi chủ yếu làm nông nghiệp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

  • Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế
  • Cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn.
  1. Kết quả tổ chức thực hiện:

- Phối hợp với đài truyền thanh xã tuyên truyền ý nghĩa lịch sử các ngày lễ lớn trong tháng(1/6, 8/6, 28/6), giáo dục pháp luật, phòng chống các tệ nạn XH, Vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước...

 

- Phối hợp với HTXDVNN xã hướng dẫn bà con nông dân thu hoạch, bảo quản lúa, cây hoa màu.

- Phối hợp với Đoàn TN xã, các thôn tiếp tổ chức có hiệu quả sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

- Phối hợp với trường TH, Đoàn TN xã tổ chức duy trì các lớp học bơi miễn phí cho các em học sinh trên địa bàn xã.

* Kết quả cụ thê:

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí

Nguồn kinh phí

1

Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em

 

1/6

trên 200 trẻ được uống vitamin

 Trạm YT xã

 

 

2

- Phối hợp với Đoàn TN tổ chức khai mạc hoạt động hè cho Thanh thiếu niên.

 

Tháng 6

trên 200 lượt người tham gia

 

 

 

3

Tổ chức dạy bơi miễn phí cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã

2

Tháng 6

Có 15 lớp với 401 học sinh đã đăng kí tham gia

Trường TH, THCS Đoàn TN xã Bình Dương

 

 

4

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

4

Tháng 6/2018

trên 1000 lượt người nghe

Đài truyền thanh xã

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 7/2019.

  1. Dự kiến các hoạt động:

  - Phối hợp chặt chẽ với BCH chi Đoàn các Thôn tổ chức tốt các hoạt động hè cho TTN trên địa bàn.

- Phối hợp với trường TH, Đoàn TN xã Bình Dương tiếp tục duy trì có hiệu quả các lớp học bơi miễn phí cho các em học sinh trên địa bàn xã.

- Phối hợp với Đài truyền thanh xã tiếp tục tuyên truyền tới tầng lớp nhân dân trong xã về ý nghĩa lịch sử của các ngày lễ lớn trong tháng ( 27/7 ), áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tuyên truyền pháp luật, luật ATGT, phòng tránh tai nạ thương tích, phòng chống đuối nước.

            - Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng.

            - Duy trì phòng chống bệnh dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm.

 3. Thời gian tổ chức:

                   - Tháng 7 năm 2019

4. Hình thức tổ chức:

                - Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND

                - TT HTCĐ xã Bình Dương thực hiện.

              - TT HTCĐ xã Bình Dương phối hợp với các ban ngành, các Thôn, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

5. Kinh phí:

   - Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:  Không

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 

( đã ký )

 

Nguyễn Văn Phương

 

 

 

 

.

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu