CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2012


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRUNG TÂM HTCĐ
 
Số: 02/TB-TrTHCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Đông Triều. ngày 28 tháng 01  năm 2012

 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2012
                                                                                                                                       
 
* Trọng tâm công tác tháng 2/2012:
+ Tiếp tục tổ chức các hoạt động thi đua chủ đề "Mừng Đảng mừng xuân tiến bước lên Đoàn"
+ Triển khai thực hiện chỉ thị 09/CT-TU của tỉnh ủy về dạy thêm học thêm
+ Thực hiện kế hoạch dạy-học từ tuần 23- tuần 26
+ Tham gia dự thi Olympic tiếng Anh cấp huyện năm học 2011-2012
+ Hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi Violympic toán học cấp huyện
+ Tham gia chuyên đề cấp cụm
+ Tổ chức thi Bài giảng điện tử cấp Trường năm học 2011-2012
+ Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2012-2013
+ Kiểm tra nội bộ trường học.
 
Lịch cụ thể
 

Ngày
Nội dung công tác
Đơn vị chủ trì
30/1 - 25/2
+ Tổ chức dạy và học Theo kế hoạch từ tuần 23 đến hết tuần 26
 
BGH
2/2
+ Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tháng 2
quán triệt và triển khai Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành theo thông tư 58/BGD&ĐT áp dụng từ học kỳ II năm học 2011-2012
HT
3/2
+ Tổ chức tuyên truyền và kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (Chúc mừng Đảng ủy)
HT
5/2
+ Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2012-2013
HT
5/2
+Hoàn thành hồ sơ đăng ký học thêm và biên chế lớp học theo đối tượng quy định tại công văn số 23/PGD&ĐT ngày 6/1/2012 của PGD&ĐT
PHT
9/2
+Tổ chức triển khai công tác bồi dưỡng kỹ thuật sử dụng phần mềm thiết kế bài giảng điện tử,
Tổ CNTT
Theo lịch
PGD&ĐT
+ Tham gia dự thi Olympic tiếng Anh cấp huyện
PHT
12/2
+ Hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi Violipic toán học cấp huyện
PHT
20/2
+ Tổ chức khai mạc đợt thực tập sư phạm tập trung năm học 2011-2012
TBCĐTT
20/2
+ Hoàn thành kế hoạch và chương trình dạy nghề phổ thông, chuẩn bị điều kiện cho thi nghề phổ thông năm học 2011-2012
HP
15/2-25/2
+ Thi Bài giảng điện tử cấp trường, 1 BGĐT/GV, tuyển chọn 1 BGĐT/Môn học tham gia dự thi cấp huyện
HT
6-24/2
+ Tổ chức kiểm tra toàn diện 8 GV và kiểm tra hồ sơ của 2 tổ CM và tổ VP. Kiểm tra chuyên đề 6 GV và hồ sơ nhà trường
Ban KT
9-23/2
+ Các tổ chuyên môn triển khai kế hoạch chuẩn bị tham chuyên đề cấp cụm.
" Dạy -học theo chuẩn kiến thức kỹ năng  môn địa lý THCS" trong tháng 3/2012 và tham gia dự thi BGĐT cấp trường theo kế hoạch.
TTCM

 

 
Nơinhận:                                           
- Phòng GD (b/c);
- BGH, TTCM, TTVP;
- Lưu.
 
 
GIÁM ĐỐC TT
 
(Đã ký)