Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Số: 02/2008/CT-TTg Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 09/03/13
Số: 778/TB-PGD&ĐT V v: Tiếp tục tăng cường hoạt động của TTHTCĐ các xã, thị trấn 30/11/12
Số:632/ PGD&ĐT V v: Tham quan, học tập công tác tổ chức triển khai hoạt động các TTHTCĐ tại tỉnh Hòa Bình 10/10/12
Số: 913 /BGDĐT-GDTX V v nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng 26/02/11
Số: 40 /2010/TT-BGDĐT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09 2008 QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 30/12/10
Số: 79/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành quy định đánh giá và xếp loại học viên học chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ 30/12/08
Số 96/2008/TT-BTC Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng 27/10/08
Số: 268/TB-VPCP KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 24/12/07
Số: 89/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2012 - 2020” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 25/12/01
Hiển thị 9 mục.
trong 1