CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA TT HTCĐ BÌNH DƯƠNG Căn cứ quyết định số 09/2008/BGDDT ngày 24 tháng 3 năm 2012 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động TT HTCĐ tại xã, phường, Thị trấn.