Kết quả hoạt động TTHTCĐ xã Bình Dương tháng 7/2019.


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH DƯƠNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Bình Dương, ngày 29 tháng 07  năm 2019.

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 7/2019.

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ từ 1/7 đến hết ngày 25/7//2019.

1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng .

+ Nhân dân trên địa bàn, các ban ngành đoàn thể ủng hộ hoạt động của trung tâm.

2. Khó khăn:

+ Bình Dương là một xã miền núi chủ yếu làm nông nghiệp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nên việc mở các lớp tập huấn còn gặp nhiều khó khăn.

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

  1. Kết quả thực hiện:

- Phối hợp với đài truyền thanh xã tuyên truyền ý nghĩa lịch sử ngày 27/7, giáo dục pháp luật, phòng chống các tệ nạn XH, Vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường...

- Phối hợp với Đảng ủy, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể của xã Bình Dương tổ chức lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của xã.

- Phối hợp với hợp tác xã nông nghiệp xã chỉ đạo bà con nông dân gieo xạ các giống lúa đúng thời gian, phòng trừ cỏ, ốc bươu vàng, sâu bệnh hại lúa, gieo xạ bổ sung các diệ tích lúa bị ngập úng do mưa bão.

- Phối hợp với Đoàn TN xã, chi Đoàn TN các thôn tiếp tục duy trì có hiệu quả sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư.

* Kết quả cụ thể:

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí

Nguồn kinh phí

1

Giáo dục lịch sử địa phương

01

½ ngày

75 người

Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã

 

 

2

Hoạt động văn hoá văn  nghệ, thể thao

1

½ ngày

 

Đoàn TN xã Bình Dương

 

 

3

Phổ biến kiến thức qua đâì truyền thanh

4

 

trên 1000 lượt người nghe

Đài truyền thanh xã

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 8/2019.

1.  Dự kiến các hoạt động:

- Duy trì ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng tăng cường  phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền về pháp luật, luật ATGT, vệ sinh môi trường…

- Phối hợp với TTYT – TT thú y xã tuyên truyền đẩy mạnh việc phòng trừ các bệnh ở người và gia súc, gia cầm, sâu bệnh hại cây trồng...Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

- Phối hợp với hợp tác xã nông nghiệp xã Bình Dương hướng dẫn, chỉ đạo bà con nông dân phòng trừ sâu bệnh hại lúa, cây hoa màu.

- Phối hợp với Đoàn TN xã, Đoàn TN các Thôn tổ chức tổng kết hoạt động hè năm 2019, bàn giao TTNNĐ về các trường TH, THCS.

- Phối hợp với các trường MN, TH, THCS chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới  2019 – 2020.

2. Thời gian tổ chức:

 - Tháng 8 năm 2019

4. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND TT

- TT HTCĐ TT xã Bình Dương phối hợp với các ban ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

5. Kinh phí:

 - Hoạt động TT HTCĐ xã Bình Dương, UBND, xã hội hóa 

III. Các đề xuất, kiến nghị:  Không

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

( đã ký )

 

Nguyễn Văn Phương

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu