Kết quả hoạt động TTHTCĐ xã Bình Dương tháng 5/2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH DƯƠNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Bình Dương, ngày 30 tháng 5  năm 2019

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 5/2019

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ từ 1/5đến hết ngày 25/5//2019

1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng .

+ Nhân dân trên địa bàn, các ban ngành đoàn thể ủng hộ hoạt động của trung tâm.

2. Khó khăn:

+ Bình Dương là một xã miền núi chủ yếu làm nông nghiệp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhận thức của một số người dân về việc học tập cộng đồng còn hạn chế.

  1. Kết quả tổ chức thực hiện:

- TTHTCĐ phối hợp với đài truyền thanh xã tuyên truyền giáo dục pháp luật,  phòng chống các tệ nạn XH, An toàn giao thông, vệ sinh môi trường, ATVSTP tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn ( 1/5, 15/5, 19/5 ).

- Phối hợp với HTXNNDV xã chỉ đạo bà con nông dân phòng trừ sâu bệnh hại lúa, cây hoa màu.

- TTHTCĐ Phối hợp với đoàn thanh niên xã Bình Dương, chi đoàn các thôn, các trường MN, TH, THCS tổ chức tổng kết năm học 2018 – 2019, bàn giao thiếu niên – nhi đồng về sinh hoạt trên địa bàn dân cư.

- TTHTCĐ phối hợp với trường TH, THCS, tham gia hội thi Họa mi vàng năm 2019, cuộc thi giới thiệu sách, lịch sử quê hương Đông Triều.

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí

Nguồn kinh phí

1

Giáo dục pháp luật, An toàn giao thông.

1

Tháng 5

trên 1000 lượt người

 đài truyền thanh xã, các trường MN, TH, THCS

 

 

2

chuyển giao khoa học kĩ thuật

1

Tháng 5

45 người

HTXNN xã Bình Dương

 

 

3

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

4

Tháng 5/2019

trên 1000 lượt người nghe

Đài truyền thanh xã

 

 

4

Giáo dục lịch sử địa phương

1

Tháng 5/2019

Trên 1000 lượt người tham gia

Phòng VHTT, Phòng GD&ĐT, các trường TH, THCS thị xã Đông Triều

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 6/2019.

1.  Dự kiến các hoạt động:

- Duy trì ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng tăng cường  phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền về pháp luật, luật ATGT, vệ sinh môi trường.

- TTHTCĐ phối hợp với Đoàn TN xã, Đoàn TN các Thôn tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

- TTHTCĐ phối hợp với Đoàn TN, các trường TH, THCS tổ chức tốt các lớp học bơi cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn dân cư.

- TTHTCĐ phối hợp HTXDVNN xã chỉ đạo bà con nông dân thu hoạch các giống lúa, cây hoa màu.

- TTHTCĐ phối hợp với đài truyền thanh xã tuyên truyền pháp luật, luật ATGT, phòng chống tai nạn thương tích, chống đuối nước,VSMT...trên loa phát thanh của xã.

2. Thời gian tổ chức:

 - Tháng 6 năm 2019.

4. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND TT

- TT HTCĐ TT xã Bình Dương phối hợp với các ban ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

5. Kinh phí:

 - Hoạt động TT HTCĐ xã Bình Dương, UBND, xã hội hóa 

III. Các đề xuất, kiến nghị:  Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

( đã ký )

 

Nguyễn Văn Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu