Kết quả hoạt động TTHTCĐ xã Bình Dương tháng 2/2019.


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH DƯƠNG

Số:        /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Bình Dương, ngày 29 tháng 2  năm 2019.

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 2/2019

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ từ 1/2đến hết ngày 25/2//2019

1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng .

+ Nhân dân trên địa bàn, các ban ngành đoàn thể ủng hộ hoạt động của trung tâm.

2. Khó khăn:

+ Bình Dương là một xã miền núi chủ yếu làm nông nghiệp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhận thức của một số người dân về việc học tập cộng đồng còn hạn chế.

  1. Kết quả tổ chức thực hiện: ( cụ thể số chuyên đề, số lớp, số lượt người tham gia từng chuyên đề theo mẫu đính kèm  công văn)

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí

Nguồn kinh phí

1

Giáo dục pháp luật, luật An toàn giao thông

2

Tháng2

trên 1000 lượt người

Trường TH, THCS, đài truyền thanh xã

 

 

2

Giáo dục lịch sử địa phương.

3

Tháng2

Trên 100 lượt người tham gia

Ban tổ chức lễ hội Đình chùa Hoàng xá, Đình chùa Bắc Mã, chùa vầu.

 

 

3

Hoạt động văn nghệ - TDTT

2

tháng 2

 Trên 500 lượt  người tham gia

Công đoàn, đoàn TN xã, các thôn

 

 

5

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

6

Tháng 2/2019

trên 1000 lượt người nghe

Đài truyền thanh xã

 

 

 - TTHTCĐ ơhối hợp với đài truyền thanh xã tuyên truyền giáo dục pháp luật, cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt các loại pháo, phòng chống các tệ nạn XH, An toàn giao thông, vệ sinh môi trường, ATVSTP trong dịp tết nguyên đán.

- Phối hợp với Đoàn TN xã tổ chức phát động phong trào dọn sạch đường làng, Thôn, ngõ xóm.

- Phối hợp với HTXNNDV xã chỉ đạo bà con nông dân gieo cấy các giống lúa cho kịp thời vụ.

- Phối hợp với Đảng ủy, UBND, Đoàn TN, ban văn hóa, ban tổ chức lễ hội các chùa tổ chức các chương trình VHVN – TDTT mừng Đảng, mừng Xuân, Lễ hội đình chùa năm 2019 hiệu quả,an toàn, tiết kiệm.

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 2/2019.

1.  Dự kiến các hoạt động:

- Duy trì ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng tăng cường  phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền về pháp luật, luật ATGT, vệ sinh môi trường.

- TTHTCĐ phối hợp với Công Đoàn, Hội PN, Đoàn TN xã, của các trường MN, TH, THCS trên địa bàn tổ chức tốt các hoạt động VHVN – TDTT kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng ( 08/03, 26/03 )

- TTHTCĐ phối hợp HTXDVNN xã chỉ đạo bà con nông dân tiếp tục chăm sóc, phòng trừ các loại sâu bệnh hại lúa, cây trồng, vật nuôi.

2. Thời gian tổ chức:

 - Tháng 3 năm 2019.

4. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND TT

- TT HTCĐ TT xã Bình Dương phối hợp với các ban ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

5. Kinh phí:

 - Hoạt động TT HTCĐ xã Bình Dương, UBND, xã hội hóa 

III. Các đề xuất, kiến nghị:  Không

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 

( đã ký )

 

Nguyễn Văn Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu