Kế hoạch hoạt động TTHTCĐ xã Bình Dương tháng 5/2019.


TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc

Bình Dương, ngày 01 tháng 5  năm 2019

                                                                  

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 05/ 2019

 

    Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2018- 2019 của TTHTCĐ xã Bình Dương, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Trung tâm HTCĐ xã Bình Dương xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 05/2019 cụ thể như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

          Tiếp tục công tác phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, chăm sóc lúa và phòng trừ các loại dịch bệnh hại lúa. Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử ngày 1/5, 15/5, 19/5, tuyên truyền vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trên địa bàn toàn xã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội,  an ninh - quốc phòng ở địa phương.

         - Phối hợp với các trường học trên địa bàn; các thôn; các ban ngành tham gia tích cực vào công tác Vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, trường học; tuyên truyền về an toàn giao thông; an toàn VSTP.

2. Đối tượng tham gia

          -  Nhân dân, cán bộ, đảng viên trong xã, Đoàn TN, học sinh các trường.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

 

Các hoạt động

Thời gian tổ chức

- Phối hợp với văn hóa xã , đài truyền thanh xã tuyên truyền về ý nghĩa lich sử các ngày lễ lớn trong tháng

  ( 1/5, 15/5, 19/5 )

Tháng 05

 - Phối hợp với HTXNN tập huấn kỹ thuật thu hoạch, bảo quản lúa cho đúng kĩ thuật, phòng trừ các loại sâu bệnh hại cây trồng.

Tháng 05/2019

Tuyên truyền thực hiện tốt an toàn giao thông; phòng chống các tệ nạn XH, vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Tháng 05/2019

Phối hợp với Đoàn TN xã, các trường MN, TH, THCS tổ chức tổng kết năm học, bàn giao thiếu niên nhi đồng về sinh hoạt trên địa bàn dân cư.

Tháng 5/2019

 

 4. Tổ chức thực hiện

    -Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã  ,tại nhà văn hóa các thôn, hội trường UBND xã, đài truyền thanh xã, các trường học...

 - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể; Nhân dân, cán bộ, đảng viên, học sinh; GV; ; Đoàn TN; Hội LHPN xã; Hội Nông dân; cán bộ truyền thanh xã; trưởng các thôn; Hội CCB; HTXNN

 

  5. Kinh phí tổ chức: Các đơn vị tổ chức

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã (t/h);

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 

( Đã kí )

 

 

Nguyễn Văn Phương

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu