Kế hoạch hoạt động TTHTCĐ xã Bình Dương tháng 4/2019.


 

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH DƯƠNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc

 
   

Bình Dương, ngày 01 tháng 04  năm 2019

                                                                  

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/ 2019

 

    Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2018- 2019 của TTHTCĐ xã Bình Dương, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Trung tâm HTCĐ xã Bình Dương xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 4/2019 cụ thể như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

        Tiếp tục công tác phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, chăm sóc lúa và phòng trừ các loại dịch bệnh hại lúa. Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử ngày 30/4; ngày 1/5,vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trên địa bàn toàn xã;

2. Đối tượng tham gia             

 - Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, Đoàn TN, học sinh các trường.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

 

Các hoạt động

Thời gian tổ chức

- Phối hợp với ban văn hóa xã , đài truyền thanh xã tuyên truyền về ngày 30/4; 1/5

Tháng 04

 - Phối hợp với HTXNN tập huấn kĩ thuật chăm sóc lúa , phòng trừ các loại sâu bệnh hại lúa, cây trồng vật nuôi.

 

Tháng 04

  • Phối hợp với đài truyền thanh xã, các trường học trên địa bàn tuyên truyền thực hiện tốt an toàn giao thông; phòng chống các tệ nạn XH, vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam.

 

Tháng 04

 

 4. Tổ chức thực hiện

   - Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã  ,tại nhà văn hóa các thôn, hội trường UBND xã, các trường học...

  - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể; Nhân dân, cán bộ, đảng viên, học sinh; GV; ; Đoàn TN; Hội LHPN xã; Hội Nông dân; cán bộ truyền thanh xã; trưởng các thôn; Hội CCB; HTXNN

  5. Kinh phí tổ chức: Các đơn vị tổ chức

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã (t/h);

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 

( Đã ký )

 

Nguyễn Văn Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu