Kế hoạch hoạt động TTHTCĐ xã Bình Dương tháng 3/2019.


 

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH DƯƠNG

Số:         /KH-TTHTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc

 
   

Bình Dương, ngày 01 tháng 03  năm 2019

                                                                  

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/ 2019

 

    Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2018- 2019 của TTHTCĐ xã Bình Dương, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Trung tâm HTCĐ xã Bình Dương xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 3/2019 cụ thể như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

- TTHTCĐ phối hợp đài truyền thanh, Công đoàn, Đoàn thanh niên xã, công Đoàn các trường MN, TH, THCS truyên truyền, tổ chức các chương trình VHVN – TDTT kỉ niệm các ngày lễ lớn trong tháng ( 8/3, 26/3 )

2. Thời gian, địa điểm tổ chức

 

Các hoạt động

Thời gian tổ chức

- Phối hợp với HTXDVNN xã Bình Dương hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ sâu bệnh hại lúa, cây trồng vật nuôi.

Tháng 3/2019

- Phối hợp với đài truyền thanh, Công Đoàn, Đoàn TN xã, Đoàn TN các thôn, Đoàn – Đội các trường MN, TH, THCS trên địa bàn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động VHVN – TDTT kỉ niệm các ngày lễ lớn

Tháng 3/2019

 

 

3. Đối tượng tham gia

 - Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, Đoàn TN, học sinh các trường.

 

 4. Tổ chức thực hiện

   - Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã  ,tại nhà văn hóa các thôn, hội trường UBND xã, các trường học...

  - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể; Nhân dân, cán bộ, đảng viên, học sinh; GV; ; Đoàn TN; Hội LHPN xã; Hội Nông dân; cán bộ truyền thanh xã; trưởng các thôn; HTXNN

  5. Kinh phí tổ chức: Các đơn vị tổ chức

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã (t/h);

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 

( Đã ký )

 

Nguyễn Văn Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu