Kế hoạch hoạt động TTHTCĐ xã Bình Dương tháng 2/2019.


TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH DƯƠNG

Số:        /KH-TTHTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc

 
   

Bình Dương, ngày 01 tháng 02  năm 2019

                                                                  

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/ 2019

 

    Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2018- 2019 của TTHTCĐ xã Bình Dương, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Trung tâm HTCĐ xã Bình Dương xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 2/2019 cụ thể như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

- TTHTCĐ phối hợp với HTXNN xã Bình Dương chỉ đạo bà con nông dân làm đất gieo trồng vụ lúa đông xuân năm 2019, tuyên truyền tới người dân thực hiện tốt VSATTP, không buôn bán tàng trữ và đốt các loại pháo trong dịp tết nguyên đán, phòng tránh rét cho người già trẻ nhỏ, gia súc, gia cầm.

2. Đối tượng tham gia             

 - Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, Đoàn TN, học sinh các trường.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

 

Các hoạt động

Thời gian tổ chức

- Phối hợp với HTXDVNN xã Bình Dương hướng dẫn bà con nông dân làm đất gieo xạ lúa cho kịp thời vụ.

Tháng 2/2019

- Phối hợp với đài truyền thanh, công an xã Bình Dương, các trường MN, TH, THCS tuyên truyền pháp luật, luật ATGT, phòng chống buôn bán tàng trữ, đốt các loại pháo.

Tháng 2/2019

- Phối hợp với Đảng ủy, UBND, các ban ngành đoàn thể tố chức các hoạt động VHVN – TDTT mừng đảng – mừng xuân mậu tuất 2018.

Tháng 2 /2019

 

 

4. Tổ chức thực hiện

   - Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã  ,tại nhà văn hóa các thôn, hội trường UBND xã, các trường học...

  - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể; Nhân dân, cán bộ, đảng viên, học sinh; GV; ; Đoàn TN; Hội LHPN xã; Hội Nông dân; cán bộ truyền thanh xã; trưởng các thôn; Hội CCB; HTXNN

  5. Kinh phí tổ chức: Các đơn vị tổ chức

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã (t/h);

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 

( Đã ký )

 

Nguyễn Văn Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu