kết quả hoạt động TTHTCĐ xã Bình Dương tháng 1/2019.


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH DƯƠNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Bình Dương, ngày 30 tháng 1  năm 2019.

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 1/2019

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ từ 1/1 đến hết ngày 25/1//2019.

1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng .

+ Nhân dân trên địa bàn, các ban ngành đoàn thể ủng hộ hoạt động của trung tâm.

2. Khó khăn:

+ Bình Dương là một xã miền núi chủ yếu làm nông nghiệp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhân dân trong xã đang trong mùa vu thu hoạch nên việc mở các lớp tập huấn còn gặp nhiều khó khăn.

  1. Kết quả tổ chức thực hiện:

- Phối hợp với TTYT – TT thú y xã tuyên truyền đẩy mạnh việc phòng trừ các bệnh ở người và gia súc, gia cầm, sâu bệnh hại cây trồng trong thời gian thời tiết giao mùa...Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

- TTHTCĐ tiếp tục Phối hợp với hợp tác xã nông nghiệp xã Bình Dương, Viện sinh học  Việt Nam hướng dẫn, chỉ đạo bà con nông dân tiếp tục chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh cho cây khoai tây Atlantich.

- Phối hợp với Đảng ủy, UBND, các ban ngành đoàn thể tổ chức tổng kết công tác năm 2018 – phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

* Kết quả cụ thê:

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí

Nguồn kinh phí

1

Giáo dục pháp luật , an toàn giao thông

2

Tháng1

Trên 1000 lượt người nghe

Đài truyền thanh xã, trường TH, THCS

 

 

2

Bảo vệ môi trường

1

Tháng1

45 người

UBND xã

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 2/2019.

1.  Dự kiến các hoạt động:

- Duy trì ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng tăng cường  phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền về pháp luật, luật ATGT, vệ sinh môi trường.

- Phối hợp với HTXDVNN xã Bình Dương hướng dẫn bà con nông dân làm đất chuẩn bị cho gieo xạ lúa cho kịp thời vụ. Phối hợp với hợp tác xã nông nghiệp xã Bình Dương, Viện sinh học  Việt Nam hướng dẫn, chỉ đạo bà con nông dân thu hoạch cây khoai tây Atlantich.

- Phối hợp với đài truyền thanh, công an xã Bình Dương, các trường MN, TH, THCS tuyên truyền pháp luật, luật ATGT, phòng chống buôn bán tàng trữ, đốt các loại pháo.

 

2. Thời gian tổ chức:

 - Tháng 2 năm 2019.

4. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND TT

- TT HTCĐ TT xã Bình Dương phối hợp với các ban ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

5. Kinh phí:

 - Hoạt động TT HTCĐ xã Bình Dương, UBND, xã hội hóa 

III. Các đề xuất, kiến nghị:  Không

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 

( đã ký )

 

Nguyễn Văn Phương


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu