Kế hoạch hoạt động TTHTCĐ xã Bình Dương tháng 8/2019.


TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH DƯƠNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc

 
   

Bình Dương, ngày 01 tháng 8  năm 2019

                                                                  

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 08/ 2019

 

    Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2019- 2020 của TTHTCĐ xã Bình Dương, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Trung tâm HTCĐ xã Bình Dương xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 08/2019 cụ thể như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

- Tuyên truyền về công tác phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn như:  Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2019) và 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2019).           

- Phối hợp với HTXNN xã tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa trong thời tiết giao mùa.

- Phối hợp với Đoàn xã, Đoàn TN các thôn tổ chức tổng kết hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, bàn giao TNNĐ về các trường TH, THCS.

2. Đối tượng tham gia

          -  Nhân dân, cán bộ, đảng viên trong xã, Đoàn TN, học sinh các trường.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

 

Các hoạt động

Thời gian tổ chức

- Phối hợp với ban văn hóa xã , tư pháp, công an đài truyền thanh xã tuyên truyền luật ATGT, VSMT, phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc gia cầm, sâu bệnh hại lúa.

Tháng 08/2019

 - Phối hợp với Côn an xã tổ chức kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2019) và 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2019).           

Dự kiến ngày 19/8/2019

 - Phối hợp với HTXNN hướng dẫn, chỉ đạo nhân phòng trừ sâu bệnh hại lúa trong thời tiết chuyển mùa.

Tháng 08/2019

- Phối hợp với Đoàn TN xã, các Thôn tổ chức tổng kết đánh giá kết quả hoạt động hè năm 2019, bàn giao TNNĐ về các trường TH, THCS.

 

Dự kiến ngày 12/8/2019

- Phối hợp với các trường MN, TH, THCS chuẩn bị các điều kiện cần thiết chuẩn bị cho năm học mới 2019 – 2020.

Tháng 08

 

 4. Tổ chức thực hiện

   - Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã  ,tại nhà văn hóa các thôn, hội trường UBND xã, đài truyền thanh xã...

  - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể; Nhân dân, cán bộ, đảng viên, học sinh; GV; ; Đoàn TN; Hội LHPN xã; Hội Nông dân; cán bộ truyền thanh xã; trưởng các thôn; Hội CCB; HTXNN

  5. Kinh phí tổ chức: Các đơn vị tổ chức

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã (t/h);

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 

( Đã ký )

 

Nguyễn Văn Phương 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu