Kế hoạch hoạt động TTHTCĐ xã Bình Dương tháng 7/2019


 

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc

 

Bình Dương, ngày 01 tháng 7  năm 2019

                                                                  

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 07/ 2019

 

    Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2018- 2019 của TTHTCĐ xã Bình Dương, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Trung tâm HTCĐ xã NBình Dương xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 07/2019 cụ thể như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

          - Tiếp tục công tác phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

          - Tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong tháng ngày 27/7, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, giáo dục pháp luật...

          - Phối hợp với HTXNN xã tập huấn kỹ thuật làm đất, ủ mầm, gieo xạ các giống lúa mới cho năng suất cao, khoanh vùng gieo trồng các giống lúa mới.

         - Phối hợp với Đoàn xã, Đoàn TN các thôn tiếp tục duy trì các hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi.

2. Đối tượng tham gia

          -  Nhân dân, cán bộ, đảng viên trong xã, Đoàn TN, học sinh các trường.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

 

Các hoạt động

Thời gian tổ chức

- Phối hợp với văn hóa xã , đài truyền thanh xã tuyên truyền về ý nghĩa lich sử ngày 27/7

Tháng 07

 - Phối hợp với Đảng ủy, UBND, UBMTTQ tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7

Dự kiến ngày 27/7

 - Phối hợp với HTXNN hướng dẫn, chỉ đạo nhân dân khoanh vùng, làm đất, gieo trồng các giống lúa mới cho năng suất cao.

Tháng 07

- Phối hợp với trường TH, THCS,  Đoàn TN xã Bình Dương tiếp tục duy trì các lớp học bơi miễn phí cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã

Tháng 07

- Phối hợp với Đoàn TN xã, các thôn tổ duy trì tốt các hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi.

Tháng 07

 

 4. Tổ chức thực hiện

    -Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã  ,tại nhà văn hóa các thôn, hội trường UBND xã, đài truyền thanh xã...

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể; Nhân dân, cán bộ, đảng viên, học sinh; GV; ; Đoàn TN; Hội LHPN xã; Hội Nông dân; cán bộ truyền thanh xã; trưởng các thôn; Hội CCB; HTXNN

  5. Kinh phí tổ chức: Các đơn vị tổ chức

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã (t/h);

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 

( Đã ký )

 

Nguyễn Văn Phương

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu