Kế hoạch hoạt động TTHTCĐ xã Bình Dương tháng 6/2019


 

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH DƯƠNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc

Bình Dương, ngày 01 tháng 6  năm 2018

                                                                  

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 06/ 2019

 

    Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2018- 2019 của TTHTCĐ xã Bình Dương, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Trung tâm HTCĐ xã NBình Dương xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 06/2019 cụ thể như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

          Tiếp tục công tác phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong tháng ngày 1/6, 8/6, 28/6, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trên địa bàn toàn xã;

          - Phối hợp với HTXNN tập huấn kỹ thuật thu hoạch bảo quản các giống lúa cho năng suất cao.

         - Phối hợp với Đoàn xã, Đoàn TN các thôn trên địa bàn tổ các chương trình VHVN – TDTT cho thanh thiếu nhi.

2. Đối tượng tham gia

          -  Nhân dân, cán bộ, đảng viên trong xã, Đoàn TN, học sinh các trường.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

 

Các hoạt động

Thời gian tổ chức

- Phối hợp với văn hóa xã , đài truyền thanh xã tuyên truyền về ngày 1/6, 8/6, 28/6

Tháng 06

 - Phối hợp với HTXNN xã Bình Dương hướng dẫn bà con nông dân thu hoạch bảo quản các giống lúa mới cho năng suất cao.

Tháng 06

- Tuyên truyền thực hiện tốt an toàn giao thông; phòng chống các tệ nạn XH, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, chống đuối nước...

 

Tháng 06

- Phối hợp với Đoàn TN xã, các thôn tổ chức sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

Tháng 06

-Phối hợp với các trường TH, THCS – Đoàn TN xã tổ chức dạy bơi miễn phí cho các em học sinh trên địa bán xã.

Tháng 06

 

 4. Tổ chức thực hiện

    -Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã  ,tại nhà văn hóa các thôn, hội trường UBND xã, đài truyền thanh xã...

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể; Nhân dân, cán bộ, đảng viên, học sinh; GV; ; Đoàn TN; Hội LHPN xã; Hội Nông dân; cán bộ truyền thanh xã; trưởng các thôn; Hội CCB; HTXNN

  5. Kinh phí tổ chức: Các đơn vị tổ chức

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã (t/h);

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

( Đã ký )

 

Nguyễn Văn Phương 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu